- Capacitat de realitzar talls complexos impossibles de realitzar amb altres tecnologies.

- Alta precisió de tall.

- Es pot tallar pràcticament qualsevol tipus de material.

- Elevades velocitats de tall.

- Els talls es realitzen amb una sola eina.

- Mínima força sobre el cap de tall ja que no es produeix contacte directe d'aquest amb el material a tallar.

- Sense distorsió tèrmica ni zones afectades per la calor.

- No genera variacions en les propietats del material.

- Sense marques a la superfície del material produïdes per el tall.

- Practicament sense tensions induïdes o microdifusas.

- Tall omnidireccional, màxim aprofitament de la matèria primera.

- Possibilitat de realitzar talls múltiples.

- Possibilitat de tallar capes apilades.

- Capacitat de realitzar forats de diàmetres inferiors al expesor.

- Tall de grans espessors, fins 200mm.

- Acabats de gran qualitat, no necessita treballs posteriors al tall.

- Procés de tall ambientalment net, no produeix gasos ni vapors tòxics.