- Pressupostos sense compromís:presupuesto

Tota sol licitud rebrà un pressupost previ on es detallaran tots els detalls del treball a realitzar.

- Realització del pressupost:

Enviar un arxiu en format DXF o en el seu defecte en DWG per agilitzar el procés. Si no és possible enviar un planol per fax, email o altres mitjans. Detallar totes les cotes necessàries, tipus i gruix del material, quantitat de peces a realitzar i qualitat d'acabat. Especificar si el material seria subministrat pel client o per Aquatall.

- Confirmació de comanda:

Un cop acceptat el pressupost se'ns haurà d'enviar una còpia segellada amb les dades de facturació.